Kursy

Praca z uczniem w zróżnicowanej klasie

6_zróżnicowanaklasa
10
mar, 2021
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat pracy w zróżnicowanej klasie oraz zaprezentowanie narzędzi do tworzenia zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych.

ZAGADNIENIA:

1. Indywidualizacja pracy z uczniem.
2. Uczeń ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera w zespole klasowym.
3. Praca z uczniem zdolnym.
4. Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniem.
5. Tworzenie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.