Edukacja włączająca

Edukacja włączająca - certyfikowane szkolenie

Cel

Cel:

szkolenia jest przygotowanie nauczycieli oraz specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Cele szczegółowe:

 • – nauczyciele i specjaliści potrafią organizować przyjazne, dostosowane warunki do edukacji i terapii uczniów ze SPE,
  – nauczyciele oraz specjaliści, we współpracy z rodzicami konstruują zgodne z potrzebami ucznia Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia,
  – nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają i rozwiązują problemy edukacyjno-terapeutyczne uczniów
  – nauczyciele posiadają kompetencje w zakresie ewaluacji własnej pracy i udzielanej uczniom ze SPE pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz analizują zakres i sposoby zaplanowanych dostosowań, znają narzędzia TIK do ewaluacji własnej pracy,
  – nauczyciele i specjaliści posiadają kompetencje w zakresie stosowania metod i form pracy dostosowanych do potrzeb uczniów,
  – uczestnicy szkolenia poznają narzędzia TIK, które wspomagają i uatrakcyjniają proces edukacyjno- terapeutyczny. Stosują TIK do konstruowania interaktywnych treści i zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych, w tym kart pracy i gier. 
 •  
 • Spotkanie 1
 • Skuteczne udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej i organizacja warunków nauczania. 
 • 8h (webinar + samouczki, szablony dokumentów)

 • – Zapoznanie się z grupą, rundka integracyjna „Pajęcza sieć”.
  – Uczniowie ze SPE- klasyfikacja, możliwości, potrzeby.
  – Idea i filozofia edukacji włączającej.
  – Edukacja integracyjna a włączająca – podobieństwa i różnice.
  – Organizacja przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagająca edukację włączającą.
  – Tworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów ze SPE.
  – Rola wychowawcy w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów.
  – Rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny.
  – Sposoby na tworzenie sieci współpracy nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze SPE.
  – Formy udzielania uczniom, nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  – Konstrupwanie IPETu i WOPFu.
  – Zajęcia rewalidacyjne- organizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.
  – Pomoc psychologicno-pedagogiczna z wykorzytsaniem narzędzi TIK.

 • Spotkanie 2
 • Metodyka pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia w edukacji włączającej
 • 8h (webinar + prezentacja)

  – Przegląd metod najczęściej stosowanych w pracy z uczniami ze SPE.
  Metoda Ośrodków Pracy
  Metoda behawioralna
  Trening Umiejętności Społecznych
  Metod stacji zadaniowych
  Metoda Praktycznego Działania
  Metoda Sketchnotingu.
  – Metoda TIK- narzędzia pozwalające na konstruowanie dostosowanych interaktywnych ćwiczeń.
  platformy w gotowymi materiałami
  platformy pozwalające na tworzenie interaktywnych ćwiczeń, zadań i materiałów edukacyjnych
  edukacyjne, wirtualne quizy, testy i sprawdziany.
  geniallne zadania
  – Sposoby na samodzielne uczenie się i organizację własnej pracy.
  kursy online
  odwrócona lekcja
  sketchnoting
  mapy myśli
  – Wykorzystanie gier, gadżetów edukacyjnych i zabawek w edukacji włączającej. (spinnery, gry planszowe, klocki, maty edukacyjne, roboty i inne).

 • Spotkanie 3
 • Wygeneruj sobie kartę pracy i zadanie, czyli dostosowanie metod wspierania rozwoju i nauczania do możliwości oraz potrzeb dziecka
 • 8h (webinar + samouczki, prezentacja)

  – Na czym polega indywidualizacja pracy z uczniami ze SPE.
  – Różnice między indywidualizacją a dostosowaniem.
  – Narzędzia TIK wspomagające indywidualizację pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia.
  – Darmowe, webowe generatory do konstruowania zindywidualizowanych, dostosowanych do potencjału ucznia kart pracy, ćwiczeń i gier.
  – Przygotowanie wizualizacji ułatwiających uczniowi przyswojenie i zapamiętanie materiału w zróżnicowanej klasie.

 • Spotkanie 4:
 • Współpraca z rodziną dziecka oraz współpraca interdyscyplinarna – praktyczne wskazówki. 
 • 8h (webinar + prezentacja, wakelet)

  – Rodzic- ekspert w zakresie funkcjonowania i określania potrzeb ucznia.
  – Sposoby wsparcia rodziców.
  – Sposoby na gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych.
  – Współpraca przy konstruowaniu dokumentacji ucznia.
  – TIKowy niezbędnik rodzica, czyli jakie narzędzia powinien znać rodzic, by móc towarzyszyć uczniowi w cyfrowym świecie.


  Plan szkolenia:
  Czas: miesiąc/ listopad 2020
  4 moduły tematyczne- co tydzień inny moduł.

 • I moduł: 3 listopada
  II moduł: 10 listopada
  III moduł: 17 listopada
  IV moduł: 24 listopada

  Czas trwania: Każdy moduł trwa 8h dydaktycznych. 4 h szkolenie online plus 4 h w formie pracy indywidualnej z samouczkiem i udostępnionymi materiałami.
  Odbiorcy: Beneficjentem szkolenia są nauczyciele szkoły ogólnodostępnej, w której uczą się uczniowie ze SPE.
  Podczas szkoleń wykorzystywane będą bezpłatne narzędzia, platformy, aplikacje i programy webowe. Kursanci oprócz udziału w szkoleniu online otrzymają materiały szkoleniowe.
  Korzystać będziemy z otwartych zasobów edukacyjnych, w tym z :
  – blogów
  – stron internetowych
  – publikacji
  – platform edukacyjnych
  – dostępnych wypracowań i bazy dobrych praktyk.
  Prowadzące bazować będą na materiałach własnych, opracowanych przez siebie publikacjach, scenariuszach zajęć, materiałach edukacyjnych oraz na materiale publikowany na blogu www.specjalni.pl, którego są autorkami.
  Materiały szkoleniowe przygotowane zostaną w formie elektronicznej i udostępnione za pomocą wirtualnych narzędzi takich jak padlet, wakelet i inne.
  Środki dydaktyczne i sprzęt użyty podczas szkoleń.
  clickmeeting
  laptop
  tablety
  dostęp do sieci wi-fi

  Przewidywane efekty po ukończeniu szkoleń.
  Uczestnicy po szkoleniu:
  – znają podstawowe terminy i akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych,
  – rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie,
  -konstruują odpowiadające potrzebom uczniów IPETy i WOPFu,
  – wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej,
  – stosują w edukacji i terapii uczniów ze SPE nowoczesne technologie i konstruują przy ich użyciu zindywidualizowane materiały edukacyjne,
  – współpracują ze specjalistami i rodzicami w celu efektywności podejmowanych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

  Cena szkolenia: 300 zł `