ABC pedagoga specjalnego – kurs

ABC pedagoga specjalnego – kurs

kurs1
09
paź, 2022

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy specjalni, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w wiedzę dotyczącą pracy  pedagoga specjalnego.

ZAWARTOŚĆ KURSU:

I. Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego. – dostęp bezpłatny 

ZAGADNIENIA:

1. Obowiązki pedagoga specjalnego.
2. Liczba specjalistów
3. Obliczanie liczby etatów specjalistów..
4. Kwalifikacje pedagoga specjalnego.

II. Organizacja zajęć pedagoga specjalnego – dostęp bezpłatny

ZAGADNIENIA:

1. Zajęcia rewalidacyjne. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
2. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
3. Generatory do tworzenia kart pracy.

4. Dziennik pedagoga specjalnego.

III. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Przykłady narzędzi i aplikacji, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniem.

IV. Praca z uczniem z zespołem Aspergera.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania ucznia z ZA..
2. Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z ZA. Przykłady narzędzi, aplikacji i programów, które nauczyciel wykorzysta w pracy z uczniam.

V. Praca z uczniem z dysleksją.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest dysleksja rozwojowa i jej rodzaje.
2. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
4. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.
5. Generatory on-line do konstruowania kart pracy, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową.

VI. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. .
3. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. Narzędzia TIK w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością głęboką.

VII. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych oraz zestawy gotowych ćwiczeń i kart pracy.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora, w tym programy zajęć rewalidacyjnych.

VIII. TUS na zajęciach rewalidacyjnych.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest TUS?
2. Jak rozwijać kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne na zajęciach rewalidacyjnych?
3. Przykładowe aktywności, gry, ćwiczenia i zadania na zajęciach rewalidacyjnych w ramach TUS.
4. Narzędzia TIK wspierające rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych.
5. Konstruowanie kart pracy na zajęcia rewalidacyjne w ramach rozwijania kompetencji społecznych.

IX. Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAGADNIENIA:

1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentacja zajęć z ppp.
3. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
4. Ewaluacja i analiza zakresu i sposobów dostosowań- dokumentacja.

X. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAGADNIENIA:

  1. Przepisy prawa oświatowego.
  2. Ewaluacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  3. Przykładowy arkusz analizy- jak go skonstruować?
  4. Analiza efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz ewaluacja zakresu i sposobu dostosowań.