Konferencja

SPEcjalna Edukacja - program konferencji

18.00 – Otwarcie konferencji 

18.05 – 18.40- ,,SPEcjalne potrzeby edukacyjne okiem #Facetki_z_Poradni”   

Jolanta Aleksandra Rodzewicz 

Przedstawienie uczestnikom konferencji stanu prawnego dotyczącego organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/przedszkolu w aktualnym kontekście, w tym omówienie roli opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

18.45 – 19.20- ,,Jak rodzić sobie z trudnymi i niepożądanymi  zachowaniami dzieci i młodzieży”

Adriana Kloskowska 

Podczas wykładu dr Adriana Kloskowska poruszy ważne kwestie: zachowania nieakceptowalne społecznie – zakres znaczeniowy terminów. Indywidualizacja procesu wsparcia: rozpoznanie potrzeb, analiza sytuacji. Formy wsparcia i zakres ich oddziaływań. Wybrane strategie działań. Wybrane metody i techniki wpierające podejmowane działania. Wybrane narzędzia wpierająca podejmowane działania. Ewaluacja podejmowanych działań.

 19.20 – 19.55 – ,,Wspomaganie rozwoju dziecka metodą Montessori”

 Joanna Szczech 

Wykorzystanie elementów metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka- ćwiczenia praktyczne, bezpośrednio związane z kształceniem zaradności i współżycia w środowisku. Nauczanie wielozmysłowe- wspomagające rozwój zmysłów, rozpoznawanie, różnicowanie, porządkowanie wszystkich wrażeń docierających z otoczenia.

19.55 – 20.30 – ,,Baza dydaktyczna terapeuty AAC” 

Paulina Rutkowska  

Planowanie i organizacja pracy z uczniem z trudnościami w komunikowaniu się. Dobre praktyki  – przygotowywanie pomocy dydaktycznych w oparciu o metodę AAC: tablice aktywności i wyboru, tablice tematyczne, książeczki do czytania uczestniczącego, AAC  – prezentacje. 

20.30 – 21.05 – ,,Nowoczesne technologie w prazy z uczniami ze SPE”

Jolanta Majkowska i Zyta Czechowska  

Zaprezentowanie sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem ze SPE podczas zajęć edukacyjnych oraz przedstawienie platform do tworzenia interaktywnych ćwiczeń, kart pracy, gier planszowych i materiałów edukacyjnych.

21.05 – 21.15 – Zakończenie konferencji